ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

       ਜਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ॥

                                                                                        (ਸਲੋਕ ਮ :੧  ਪੰਨਾ ੭੯੧)

SIKH PARLIAMENT

 
 

Sikhism is a monotheistic Dharma. The word Sikh means ‘disciple’ and they are the disciples of Ik Onkar (The Almighty One Immortal Being) who follow the writings and teachings of the 10 Sikh Gurus. A Sikh is a:  


Any human being who faithfully believes in the following is a Sikh: 


  1. (i)    Ik Onkar (The almighty One Immortal Being)


  1. (ii)    The Teachings and Spirits of the SatGuru Granth Sahib


  1. (iii)    Ten Gurus, First SatGuru Nanak Patshah to SatGuru Gobind Singh Patshah


  1. (iv)    Allegiance to Amrit (baptism) bequeathed by the SatGuru Gobind Singh Patshah

Follow Sikh Parliament on Facebook

SIKHISM

ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Disclaimer: SikhParliament.com does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.SikhParliament.com and cannot be held responsible for their views.

 "ਸਿਖ ਗੋਸਟ -ਸਿਖ ਪਾਰਲੀਮੇਂਟ" First Meeting at Kissan Bhawan, Chandigarh. See Detail under News TabNews.html